تلفن همراه

۳۰میلیون خط تلفن در کشور فعال است

منبع: مهر
آخرین آمار و اطلاعات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که ازسوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، نشان می دهد که ۳۰ میلیون خط تلفن ثابت در کشور وجود دارد و ۸۵ درصد روستاها ارتباط دارند.
 
آمار و اطلاعات بخش ICT کشور تا پایان نیمه اول امسال از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد. این آمار وضعیت نفوذ تلفن ثابت در کشور را از سال ۹۲ تا ۹۷ مورد بررسی قرار داده است.
 
ضریب نفوذ تلفن ثابت درکشور ۳۷.۲۹ درصد اعلام شده و بررسی ها نشان می دهد که هم اکنون ۳۰ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۲۵۹ خط تلفن ثابت در کشور دایر و فعال بوده و ۳۸ میلیون خط تلفن ثابت نصب شده است.
 
این درحالی است که تعداد خطوط منصوبه در سال ۹۲ حدود ۳۲ میلیون و ۳۰۰ خط و تعداد خط دایری در این سال، ۲۸ میلیون و ۴۰۰ خط بوده است.
 
این به این معنی است که درسال ۹۲ شمار خطوط منصوبه تلفن ثابت حدود ۳۲ میلیون خط بوده که طی ۵ سال، شمار خطوط منصوبه تلفن ثابت به ۳۸ میلیون خط رسیده اما ازاین تعداد، حدود ۳۲ میلیون خط دایر و فعال است.
 
با این وجود ضریب نفوذ تلفن ثابت با شیب خطی همراه است. به این معنی که ضریب نفوذ تلفن درسال ۹۲ حدود ۳۶.۹۹ درصد بوده و امسال به ۳۷.۲۹ درصد رسیده است.
 
در این آمار، تعداد روستاهای دارای ارتباط (حداقل یک خط تلفن ) و دارای تلفن خانگی، طی سالهای ۹۲ تا ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان داده است که ۸۵.۲۲ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند. به بیان دیگر ارتباطات در ۵۲ هزار و ۵۹۹ روستای کشور برقرار است.
 
این درحالی است که در سال ۹۲ شمار روستاهای دارای تلفن خانگی ۴۹ هزار و ۱۷۹ روستا و شمار روستاهای دارای ارتباط حدود ۵۲ هزار و ۹۱۶ روستا اعلام شده است. هم اکنون با گذشت ۵ سال، وضعیت توسعه ارتباطات تلفن ثابت در کشور سیر نزولی داشته و ۴۷ هزار و ۷۷۲ روستا دارای تلفن خانگی و ۵۲ هزار و ۵۹۹ روستا دارای ارتباط هستند.

​​