تلفن همراه

توسعه مرکز مخابرات شهید عباسی کرشت

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عباسی کرشت(محدوده مرکز پردیس) از تاریخ ۲۳ مهر ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عباسی کرشت(محدوده مرکز پردیس) با پیش شماره ۷۶۲۵ در محدوده پردیس به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

​​