تلفن همراه

۶ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی مالک اشتر، شهید اکبری، کهریزک و قاسم آباد ، شهید بهشتی و شهید باهنر از تاریخ ۳۰ مهر ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش شماره های ۶۶۸۳ الی ۶۶۸۹، ۶۶۳۵ الی ۶۶۳۸، ۶۶۱۵، ۶۶۱۷، ۶۶۱۹، ۶۶۶۷، ۶۵۸۲ در محدوده این مرکز و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۹۶، ۷۶۷۹ در محدوده خیابان های طالبی اهویی، قاسمی، دماوند، درختی و در مرکز مخابرات کهریزک و قاسم آباد با پیش شماره های ۵۶۵۱ الی ۵۶۵۴، ۵۶۲۲، ۵۶۲۳، ۵۶۹۰ در محدوده خیابان های کهریزک و حسن آباد به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می شود.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان  ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید بهشتی از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات شهید باهنر از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.

​​