اپراتورها

بررسی سه فصل گزارشات رگولاتوری: رشد همراه اول، سکون ایرانسل، کاهش رایتل

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هر سه ماه گزارش فصلی از وضعیت اپراتورهای تلفن همراه را از نظر شاخص های کمی و کیفی ارایه می هد. بر اساس این گزارش ها تا به امروز همراه اول در دو حوزه ضریب نفود و میزان مشترک به نسبت دو اپراتور دیگر وضعیت مطلوب تری داشته و طی سه گزارش فصلی رشد کمی این دو شاخص قابل مشاهده است.
اعتمادآنلاین| گزارش شاخص های آماری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان تنظیم مقررات متنهی به سه ماهه اول سال، گویای آن است که در آن بازه زمانی، سهم بازار همراه اول 52 درصد، ایرانسل 43 درصد و رایتل 5 درصد بوده است. نکته قابل توجه اینکه سهم بازار همراه اول در سه ماهه دوم ( فصل تابستان ) یک درصد افزایش، ایرانسل هیچ تغییری نداشته و رایتل یک درصد کاهش داشته است.
 
فصل اول
 
بر اساس گزارش سه ماهه نخست سال 98، بیش از 19 میلیون خط دائمی و بیش از 64 میلیون خط اعتباری از سوی همراه اول عرضه شده است که از این تعداد بیش از 18 میلیون خط دائمی و بیش از 42 میلیون خط اعتباری فعال است. به طور کلی همراه اول این بازه زمانی بیش از 84 میلیون سیم کارت به بازار عرضه کرده است که ضریب نفوذ 73.17 درصدی را نشان می دهد. در عین حال درصد پوشش جمعیتی این اپراتور 96.5 درصد بوده است.
 
 
ایرانسل نیز توانسته بیش از 3 میلیون خط دائمی و بیش از 78 میلیون خط اعتباری واگذار کند که از این تعداد بیش از 2 میلیون خط دائمی و بیش از 47 میلیون خط اعتباری فعال در این شبکه وجود داشته است. بر این اساس تعداد خطوط واگذاری شده این اپراتور بیش از 81 میلیون بوده که نشان از ضریب نفوذ 60.13 درصدی است. در عین حال درصد پوشش جمعیتی این اپراتور 86.92 درصد بوده است.
 
در این گزارش اپراتور سوم تلفن همراه توانسته بیش از 130 هزار خط دائمی و بیش از 9 میلیون خط اعتباری واگذار کند و در مجموع بیش از 9 میلیون سیم کارت عرضه کرده است. در بازه سه ماه اول سال تعداد سیم کارت های دائمی فعال بیش از 90 هزار و تعداد سیم کارت های اعتباری فعال رایتل بیش از 5 میلیون بوده است. بر اساس گزارش رگولاتوری ضریب نفوذ این اپراتور 6.23 درصد و درصد پوشش جمعیتی آن 55.79 درصد بوده است. 
 
 
فصل دوم
 
در ادامه گزارش های فصلی شاخص های آماری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان تنظیم مقررات متنهی به سه ماهه دوم سال،، سهم بازار همراه اول 53 درصد، ایرانسل 43 درصد و رایتل 4 درصد بوده است.
 
 
گزاش فصل دوم (‌ تابستان 98 ) گویای آن است که مجموع خطوط واگذاری شده همراه اول بیش از 86 میلیون بوده که از این تعداد، بیش از 20 میلیون سیم کارت دائمی و بیش از 66 میلیون سیم کارت اعتباری بوده است. در همین حال تعداد خطوط فعال دائمی و اعتباری فعال به ترتیب بیش از 18 میلیون و بیش از 43 میلیون بوده است. بر این اساس ضریب نفوذ این اپراتور 74.31 درصد برآورد شده است. درصد پوشش جمعیتی این اپراتور به تفکیک فناوری شبکه ای آن، 96.5 درصد 2G، 85 درصد 3G و 81 درصد 4G اعلام شده است.
 
ایرانسل نیز توانسته بیش از 3 میلیون سیم کارت دائمی و بیش از 81 میلیون سیم کارت اعتباری واگذاری کند که از این تعداد بیش از 2 میلیون سیم کارت دائمی آن فعال و بیش از 47 میلیون سیم کارت اعتباری فعال داشته است. در نهایت ضریب نفوذ این اپراتور در سه ماهه دوم سال 60 درصد بوده که درصد پوشش جمعیتی آن به تفکیک فناوری، 2G، حدود 86.94 درصد، 3G حدود 77.90، 4G حدود 50.12 درصد بوده است.
 
بر اساس این گزارش، راتیل نیز در مجموع بیش از 9 میلیون 40 هزار سیم کارت عرضه کرده که از این تعداد بیش از 150 هزار سیم کارت دائمی و بیش از 9 میلیون سیم کارت اعتباری بوده است. همچنین تعداد خطوط فعال دائمی بیش از 95 هزار و تعداد خطوط فعال اعتباری بیش از 4 میلیون بوده است. گزارش رگلاتوری حاکی از آن است که ضریب نفوذ این اپراتور 5.32 درصد بوده است. بر اساس تفکیک فناوری شبکه ای نیز درصد پوشش جمعیتی 3G، حدود 62.44 درصد و درصد پوشش جمعیتی 4G حدود 27.55 درصد بیان شده است. 
 
 
 
فصل سوم
 
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین گزارش فصلی خود (‌ پاییز 98 ) مجموع خطوط واگذاری شده ـ اعم از دائمی و اعتباری ـ اپراتورهای اول، دوم و سوم را به ترتیب بیش از 88 میلیون، بیش از 88 میلیون، بیش از 9 میلیون اعلام کرده است.
 
بر اساس این گزارش همراه اول بیش از 20 میلیون خط دائمی و بیش از 68 میلیون خط اعتباری واگذار کرده است که از این تعداد بیش از 18 میلیون خط دائمی فعال و بیش از 43 میلیون خط اعتباری دارد که ضریب نفوذ این اپراتور در سه ماهه سوم سال، 75.58 درصد بوده است. همچنین درصد پوشش جمعیتی آن بر اساس فناوری شبکه ارتباطی به ترتیب، 2G حدود 96.5 درصد، 3G حدود 85 درصد و 4G حدود 81 درصد بوده است.
 
ایرانسل نیز بیش از 3 میلیون سیم کارت دائمی و 84 میلیون سیم کارت اعتباری عرضه کرده که از این تعداد بیش از 2 میلیون سیم کارت دائمی فعال و بیش از 48 میلیون سیم کارت اعتباری فعال وجود دارد. بر اساس ضریب نفوذ این اپراتور 61.56 درصد بوده است. درصد پوشش جمعیتی این اپراتور نیز 2G حدود 86 درصد، 3G حدود 77 درصد و 4G حدود 50 درصد بوده است. 
 
گزارش رگولاتوری حاکی از آن است که خطوط دائمی واگذاری شده رایتل در سه ماهه سوم سال بیش از 180 هزار و خطوط اعتباری واگذاری شده بیش از 9 میلیون بوده که حدود 99 هزار سیم کارت فعال دائمی و حدود 4 میلیون سیم کارت فعال اعتباری وجود داشته است. بر این اساس ضریب نفوذ این اپراتور 4.95 درصد بوده و درصد پوشش جمعیتی آن بر اساس 3G حدود 62 درصد و 4G حدود 27 درصد بوده است.
 
 
منبع: عصر آی.سی.تی

​​