باندپهن

شرکت زیرساخت برای ایجاد زیرساخت ابری پیام رسان بومی 134 میلیارد تومان تجهیزات می خرد

ICTna- شرکت ارتباطات زیرساخت برای ایجاد و تامین زیرساخت ابری پیام رسانی بومی 134 میلیارد تومان تجهیزات می خرد.
TIC.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این خرید طی برگزاری یک مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای حداقل رتبه یک شبکه داده ای رایانه ای و مخابراتی با اعتبار کافی به لحاظ زمانی باشند، در قالب انعقاد قرارداد واگذار خواهد شد.
 
آخرین مهلت ثبت پیشنهادات متقاضیان طبق اسناد موردنیاز اعلام شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تا ساعت 12 و زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی آن هم ساعت 15 روز گذشته، سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 99 بود.
 
باتوجه به اینکه این مناقصه نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد، بررسی پیشنهاد قیمت  پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی و بازرگانی انجام خواهد گرفت و پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب نکند، مورد بررسی قرار نمی گیرد و پاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت داده می شود.

​​