فناوری اطلاعات

هشدار در مورد ناامنی همه روترهای خانگی

منبع: فارس
نتایج یک بررسی که توسط کارشناسان امنیتی آلمانی صورت گرفته نشان می دهد که تقریبا همه روترهای خانگی مورد استفاده برای اتصال به اینترنت دارای نقص های امنیتی هستند.
 
 به نقل از زد دی نت، محققان آلمانی هشدار می دهند که روترهای خانگی اکثرا دارای نقص های امنیتی مشهور و شناخته شده هستند ولی برای برطرف کردن آنها تلاشی صورت نمی گیرد.
 
در جریان این بررسی ۱۲۷ نوع روتر خانگی مختلف که توسط هفت شرکت تولید شده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس همین بررسی ۴۶ روتر خانگی ظرف یک سال اخیر هیچ به روزرسانی امنیتی دریافت نکرده اند. برخی از روترها نیز ظرف ۵ سال گذشته هیچ به روزرسانی نداشته اند و این مساله بر آسیب پذیری آنها می افزاید.
 
 
نکته نگران کننده دیگر وجود صدها آسیب پذیری شناخته شده در اکثر روترهای مورد بررسی بود. عرضه میان افزارهای جدید برای روترها توسط شرکت ها بدون برطرف کردن آسیب پذیری های امنیتی صورت می گیرد. لذا با این کار نگرانی های امنیتی برطرف نمی شود.
 
پیش از این بررسی مشابهی توسط کارشناسان امنیتی آلمانی صورت گرفته بود که نشان می داد هر روتر به طور متوسط دارای ۱۷۲ آسیب پذیری امنیتی است.
 

​​