تلفن همراه

تمدید دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران براساس وضعیت رنگ بندی استان ها تا پایان اردیبهشت ماه

 
 
با توجه به شیوع موج چهارم ویروس کرونا ، طرح دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران براساس وضعیت رنگ بندی کرونای استان ها تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.
 
به گزارش ستاد مبارزه با شیوع کرونا شرکت مخابرات ایران، طرح دورکاری این شرکت با هدف پیشگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال، براساس وضعیت رنگ بندی کرونای استان ها تا پایان اردیبهشت ماه 1400 تمدید شد. 
 
بر اساس این گزارش، مناطق مخابراتی متناسب با رنگ بندی استان ، نسبت به تنظیم برنامه ی دور کاری و حضور همکاران در ادارات به شرح جدول زیر اقدام می کنند. این طرح با نظر وتأیید مدیران مناطق اجرا می شود.
 
طبق این گزارش برنامه دورکاری اعلام شده تا زمان تغییر جدول رنگ بندی و اعلام وضعیت جدید از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجرا خواهد شد.
 
مشاغل نوبت کاری ، خاص و مشاغلی که به طور مستقیم با ارباب رجوع در ارتباط هستند با نظر مدیران مناطق برنامه دورکاری خود را تنظیم و اجرا کنند.
 
 
 

​​