تلفن همراه

تمدید دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران برای حداکثر 50 درصد کارکنان

 
 
با توجه به خطر افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا ، طرح دورکاری برای 50درصد کارکنان ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران از سه شنبه, 1تا 31 تیر  ماه 1400تمدید شد .
 
به گزارش ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران، طرح دورکاری این شرکت با هدف پیشگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال, از روز سه شنبه, ۱ تا ۳1 تیر ماه 1400 به شرط حداکثر 50 درصد کارکنان دورکار ، تمدید ومیزان دورکاری تا سقف تعیین شده با نظر مدیر مربوطه اجرا می شود. همچنین ساعت کار ادارات شرکت مخابرات ایران نیز از ۸ الی ۱۵ است.
 
بر اساس این خبر، مناطقی که از سوی استانداری مربوطه ضوابطی برای ساعت کار و دورکاری تعیین شده، می توانند بر اساس همان بخشنامه اقدام کنند.
 
گفتنی ست, مشاغل خاص و مشاغلی که مستقیما با ارباب رجوع در ارتباط هستند با نظر مدیر مربوطه, میزان دورکاری آنان تعیین می شود.
 

​​