فناوری اطلاعات

سه وزارتخانه برتر در زمینه دولت‌الکترونیکی معرفی شدند

منبع: پیوست
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد رتبه اول تا سوم را در ارزیابی هفتم دولت‌الکترونیکی به خود اختصاص داده‌اند.
 
 در دور هفتم ارزیابی دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دو رتبه ارتقا به عنون برترین وزاتخانه در زمینه ارائه سرویس‌های دولت‌الکترونیکی انتخاب شده است.
 
 
وضعیت وزارتخانه‌های مختلف از نظر جایگاه دولت‌الکترونیکی
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دبیرخانه این شورا موظف است به صورت مستمر در دوره‌های سه‌ماهه نسبت به ارزیابی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است اقدام کند.
 
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برنامه تهران ۲۰ اعلام کرد که سه وزارتخانه برتر در زمینه دولت‌الکترونیکی رقابت تنگاتنگی با یکدیگر داشتند و این سه وزارتخانه برای به‌دست آوردن رتبه برتر به صورت جدی با یکدیگر رقابت کردند.
 
در دور ششم ارزیابی دولت‌الکترونیکی که اسفندماه گذشته صورت گرفته بود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در رتبه اول قرار داشت و پس از آن وزارت ورزش و جوانان و در رتبه سوم وزارت ارتباطات و پس از آن وزارت اقتصاد قرار می‌گرفت حال در این دور از بررسی وزارت ورزش و جوانان با ۵ رتبه سقوط توانسته رتبه ۷ از نظر دولت‌الکترونیکی را به خود اختصاص دهد.
 
هر چند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رتبه اول را از نظر ارائه سرویس و خدمات به دست آورده‌است اما وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی رتبه‌های بالاتری از نظر شفافیت را به خود اختصاص داده‌اند و وزارت ارتباطات از نظر شفافیت در رتبه سوم قرار می‌گیرد.
 
 
۱۰ دستگاه برتر از نظر شفافیت
مقایسه شاخص‌های دولت‌الکترونیکی و میزان شفافیت نشان می‌دهد که این دو با یکدیگر در ارتباط مستقیم قرار دارند و تقریبا دستگاه‌‌ها هر چه در ارائه سرویس‌ها و خدمات خود به صورت الکترونیکی امتیاز بهتری را دریافت کرده‌اند در میزان شفافیت نیز از رتبه بهتری برخوردار بوده‌اند.
 
امتیاز کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر دولت‌الکترونیکی به ۷۸.۸۸ درصد می‌رسد و این امتیاز در بخش دولت کاربر محور به ۷۹.۸۱ درصد می‌رسد. در این بخش به میزان سرویس‌های الکترونیکی ارائه شده از سوی این وزارتخانه به شهروندان می‌پردازد همچنین امتیاز این وزارتخانه در بخش  دولت یکپارچه ۷۹.۴۲ درصد و در دولت مشارکتی به ۷۴.۸۳ درصد می‌رسد.
 
امتیاز بخش دولت یکپارچه به صورت خاص تعامل این وزارتخانه با دستگاه‌ها و سازمان‌های الکترونیکی برای دریافت و ارائه سرویس به آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. همچنین در بخش دولت مشارکتی نیز بررسی شده که این وزارتخانه تا چه میزان از مخاطبان خود برای ارائه سرویس‌های مختلف نظر خواهی کرده است.
 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد نیز در ارائه خدمات دولت‌الکتروینکی به ترتیب امتیاز ۷۵.۰۹ درصد و ۶۷.۷۳ درصد را به خود ختصاص داده‌اند. از میان سه وزارتخانه برتر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخش دولت یکپارچه بیشترین امتیاز را به دست آورده است. در اصل این وزارتخانه برای تعامل بادیگر سازمان‌ها از بستر الکترونیکی استفاده می‌کند و از سرویس‌های آنلاین ارائه شده از سوی دستگاه‌های دیگر به بیشترین میزان ممکن استفاده می‌کند.
 
وزارت صنعت معدن و تجارت نیز از میان وزارتخانه‌ها رتبه چهارم را از نظر دولت الکترونیکی به خود اختصاص می‌دهد. بانک مرکزی اولین بار است که حاضر به شرکت در این ارزیابی شده است در دوره‌های گذشته داده‌ها و اطلاعات لازم برای ارزیابی را در اختیار سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان متولیان ارزیابی دستگاه‌های دولتی قرار نمی‌داد.
 
بانک مرکزی در این ارزیابی توانسته است رتبه ۱۵ را به خود اختصاص دهد.
 
وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری از نظر ارزیابی دولت الکترونیکی در انتهای جدول قرار می‌گیرند.

​​