شما بگویید وزیر بعدی ارتباطات باید چطور باشد!

آقای وزیر من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


​​