رگولاتوری

ایستنا برای نخستین بار منتشر میکند:‌متن کامل برنامــه پیشــنهادی عیسی زارع پور برای وزارت ارتبـاطـات (بخش اول؛ سوابق علمیُ و اجرایی)

منبع: ایستنا

ICTna.ir - آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)‌ برای نخستین بار برنامه کامل عیسی زارع پور برای تصدی سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را منتشر می سازد. این برنامه در چهار بخش منتشر میشود که در ادامه بخش اول آن با تمرکز روی سوابق علمیو تخصصی و اجرایی گزینه پیشنهادی ابراهیم رپیسی برای وزارت ارتباطات در مقابل شماست:

سوابق علمی، تخصصی و اجرایی

 • عیسی زارع پور متولد سال 1359- شهرستان اسلام آباد غرب - استان کرمانشاه
 • متاهل و دارای 5 فرزند
 • دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر
 • عضو هیات دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت
 • معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
 

مطالعات‌و‌پژوه‌شها

اسـتادیار گـروه شـبکه های رایانـه ای، دانشـکده مهندسـی کامپیوتـر دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران بـا تمرکـز بـر شـبکه های ارتباطـی نوظهـور ، اینترنـت اشـیاءو سنسـورهای پوشـیدنی ، شـبکه های کامپیوتـری پیشـرفته و اصـول طراحـی پایـگاه داده هـا

متخصص در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان فضای مجازی 

 انتشار29مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی درکنفرانس ها و مجلات معتبر بین المللی شامل6 مقالهQ1 داوری مقالات علمی در مجلات و کنفرانس مطرح بین المللی حوزه شبکه های رایانه ای راهنمایی چندین پایان نامه تحصیلات تکمیلی در حوزه نسل جدید شبکه های رایانه ای انجـام بیـش از ده سـخنرانی بـه زبـان انگلیسـی در کنفرانس هـای بیـن المللـی خارجـی معتبـر حـوزه ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات تدریـس دروس شـبکه های پیشـرفته کامپیوتـری، مباحـث ویـژه در شـبکه هـای رایانـه ای و اینترنـت اشـیا بـرای دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتـری در دانشـگاه علـم و صنعـت عنوان پایان نامه های سه مقطع تحصیلی

- دوره دکتری: طراحی پروتکلهای کارآمد برای نانو شبکه های حسگر بیسیم کارشناسی ارشد: طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ برای شبکه های ویژه سیار 
- کارشناسی: طراحی و پیاده سازی دایره المعارف تحت وب استان کرمانشاه

عضو انجمن بین المللی مهندسان برق و الکترونیک (IEEE)


مسلط به زبان انگلیسی

 

افتخارات‌علمی‌

 • دریافت 9 جایزه علمی پژوهشی در طول دوره دکتری مبتکر برتر دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا (UNSW) در سال 2014 یکی از سه پایان نامه برتر دکتری مهندسی دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا (UNSW) در سال 2015
 • برترین مبتکر دانشجو در حوزه فناوری اطلاعات در سطح کشوراسترالیا در سال 2014
 • کسب امتیاز لازم برای بهره مندی از تسهیلات پسادکتری بنیاد ملی نخبگان
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • فارغ التحصیل رتبه دوم دوره کارشناسی
 • کسب عنوان جوان نمونه استان کرمانشاه در سال 1382

 

سوابق‌اجرایی‌

 • رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حکم رییس قوه قضاییه (اسفند 1398 تاکنون)
 • موسـس و رییـس مرکـز توسـعه فنـآوري اطلاعـات و رسـانه هاي دیجیتـال وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي بـا حکـم وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي (1385 تـا1390)
 • عضو کمیسیون راهبردي شوراي عالي فنآوري اطلاعات کشور (1385 تا 1388 ) رییـس کمیتـه تخصصـي فرهنـگ ایرانـي اسـلامي در فضـاي دیجیتـال، با حکـم وزیر ارتباطـات و فنـآور اطلاعـات (1389تا1390)
 • مجـري توسـعه خدمـات الکترونیـک در وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي، بـا حکـم وزیـر محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي (1385-1390)
 • دبیـر کارگـروه اجرایـي شـبکه ملـي فرهنـگ جمهـوري اسـلامي ایـران (1388 تـا 1390) بـا حکـم وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی و معـاون علمـی فنـآوری ریاسـت جمهـور
 • عضـو و نماینـده وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي در «کمیسـیون تخصصـي علمـي فنـآوري هیـات دولـت» ( 1388تـا 1390)
 • عضو«کمیتـه ملـي اطلاعـات بـراي همـه» کمسـیون ملـي یونسـکو ، بـا حکـم وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـآوري(1389 تــا 1390)
 • رییــس کارگــروه تخصصــي «فرهنــگ و فنــآوري اطلاعــات» در تدویــن برنامــه پنجــم توســعه، بــا حکــم وزیــر ارتباطــات و فنــآوري اطلاعــات 1389-1390
 • عضـو هیـات مدیـره بنیـاد ملّـي بـازي هـاي رایانـه اي، بـا حکـم وزیـر محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي ( 1386تـا 1388)
 • عضـو شـوراهاي برنامـه ریـزي / معاونیـن / تحـول اداري وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي، بـا حکـم وزیـر محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي (1385 تـا 1388)
 • بنیانگذار و دبیر پنج دوره جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال (1385 تا 1390)
 • مجري راه اندازي پروژه ملی شبکه ملي فرهنگ جمهوري اسلامي ایران (1388 تا 1390)
 • مدیر امور پژوهشی پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف (1397-1395)

 

افتخارات‌‌اجرایی

کسب عنوان « مدیر نمونه» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1389 کسب عنوان «مدیر نمونه دستگاهي در سطح کشور» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1389 دریافت چند لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت نهم و دهم دریافت چند لوح تقدیر از وزیر ارتباطات و فنآوري اطلاعات دولت نهم و دهم دریافت چند لوح تقدیر از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دهم دریافت بیش از 30 لوح تقدیر از معاونین وزیر و مدیران کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت نهم و دهم انتخـاب وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی بـه عنـوان بـه عنـوان دسـتگاه برتـر در توسـعه خدمـات الکترونیکـی توسـط

کارگـروه فـاوای دولـت در زمـان تصـدی ریاسـت مرکـز توسـعه فنـاوری اطلاعـات و رسـانههای دیجیتـال

7

اهم‌اقدامات‌در‌‌‌17ماه‌حضور‌در‌مرکز‌آمار‌و‌فناوری‌قوه‌قضاییه‌

به گزارش ایستنا زارع پور در توضیح اهم اقداماتش در دوره ۱۷ ماهه ریاستش بر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در فایل برنامه رسمی خود نوشته:‌مرکـز آمـار و فنـاوری اطلاعـات قـوه قضاییـه بـه عنوان متولـی توسـعه فنـاوری و هوشمندسـازی دسـتگاه قضایی، در راسـتای اجـرای سـند تحـول قضایـی و در جهـت دسـتیابی بـه «قـوه قضاییـه هوشـمند در تـراز انقـلاب اسـلامی»، اقـدام بـه تهیـه نقشـه راه هوشـمند سـازی قـوه قضاییـه در سـه گام و 5 راهبـرد اصلـی نمـوده اسـت. بـر اسـاس ایـن نقشـه راه، اسـتفاده حداکثـری از فنـاوری اطلاعـات بـه منظـور 1- تسـهیل دسترسـی مـردم بـه خدمـات قضایـی 2- افزایـش سـرعت و دقـت رسـیدگیها 3- افزایـش سـرعت و دقـت اجـرای احـکام صـادره 4- شـفاف کـردن فرآیندهـا و تصمیـم گیـری هـا و مبـارزه

بـا فسـاد 5- پیشـگیری حداکثـری از وقـوع جـرم، 5 راهبـرد اساسـی هوشـمند سـازی قـوه قضاییـه اسـت. بـه حـول و قـوه الهـی در هفـده مـاه گذشـته، گام نخسـت هوشـمند سـازی قـوه قضاییـه بـا تمرکـز تسـهیل دسترسـی مـردم بـه خدمـات قضایـی و افزایـش سـرعت رسـیدگی هـا بـا انجـام قریـب بـه 85 پـروژه بـزرگ و کوچـک فناورانـه ( شـامل تولیـد و ارتقـا 60 سـامانه و الکترونیکـی کـردن 40 اسـتعلام قضایـی) برداشـته شـد کـه از جملـه نتایـج آن مـی تـوان بـه افزایـش رضایتمنـدی عمومـی مـردم و همـکاران دسـتگاه قضایـی، کاهـش زمـان رسـیدگی بـه پرونـده هـا و کاهـش چشـمگیر مراجعـات حضـوری و حـذف قریـب بـه 8 میلیـون مراجعـه مـردم بـه دسـتگاه قضایـی و سـایر دسـتگاههای اجرایـی کشـور اشـاره کـرد. برخـی از مهمتریـن اقدامـات و نتایـج گام اول هوشـمند سـازی قـوه قضاییـه عبارتنـد از :

1- چابک سازی و تخصصی کردن و ارتقا ساختار فناوری اطلاعات قوه قضاییه 2- راه اندازی بیش از 60 سامانه جدید که برخی از مهمترین نتایج آنها عبارتند از :

1-2- حذف بیش از 5 میلیون مراجعه حضوری به قوه قضاییه 2-2- سامان دادن به 6 میلیون مراجعه حضوری مردم با حداقل حضور 3-2- کاهش هزینه ها و صرف جویی در وقت مردم در دستگاه قضایی 4-2- کاهش ده درصدی زمان رسیدگی به پرونده های قضایی 5-2- افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی

3- راه انـدازی بیـش از 40 سـرویس اسـتعلام برخـط از سـایر دسـتگاهها کـه منجـر بـه حـذف بیـش از سـه میلیـون مراجعـه مـردم بـه سـایر دسـتگاهها و افزایـش سـرعت رسـیدگی بـه پرونـده هـا شـده اسـت.

4- تجهیـز تمـام زندانهـا و نقـاط قضایـی کشـور بـه اتاقهـای دادرسـی الکترونیکـی و برگـزاری بیـش از 200 هـزار جلسـه تحقیـق الکترونیکـی از زندانیـان و حـذف 70 درصـد اعزامهـای زندانیـان از زندانهـا بـه مراجـع قضایـی

5- راهانـدازی زیرسـاخت برگـزاری دادگاههـای برخـط و برگـزاری بیـش از یکصـد هـزار دادگاه بـا منـازل و محـل کار مـردم و بیـش از50 مـورد جلسـه دادگاه بـا بیـش از 15 کشـور خارجـی

6- توسعه زیرساختهای ارتباطی و شبکه ملی عدالت متناسب با نیازمندی های قوه قضاییه

7- راه انـدازی سـامانه هـای نظـارت برخـط بـرای مدیـران سـطوح مختلـف قـوه قضاییـه کـه کل قـوه قضاییـه را بـرای مدیـران تبدیـل بـه یـک اتـاق شیشـه ای نمـوده کـه در نتیجـه بهـره بـرداری از ایـن داشـبوردهای مدیریتـی تمامـی عملکـرد قـوه قضاییـه از سـطح یـک شـعبه خـاص تـا سـطح ملـی بـا چنـد کلیـک بـرای رییـس قـوه قضاییـه و مدیـران ارشـد، قابـل رصـد مـی باشـد.

8- راه اندازی ساز و کار سنجش برخط میزان رضایتمندی مراجعین از کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه

9- الکترونیکـی کـردن مکانیـزم درخواسـت و صـدور گواهـی عـدم سوءپیشـینه بـرای عمـوم مـردم بـه صـورت کامـلابرخـط و غیـر حضـوری و صـدور بیـش از دو میلیـون گواهـی در 15 مـاه گذشـته بـرای هموطنـان

10- راه اندازی سکوی(پلتفرم) عدالت همراه برای ارائه خدمات الکترونیک قضایی از طریق گوشی های هوشمند

11- لینـک شـدن سـامانههای قـوه قضاییـه و نیـروی انتظامـی و تبـادل برخـط پرونـده هـای قضایـی و در نتیجـه کاهـش سـالانه میلیونهـا مراجعـه حضـوری بـه دادسـراها


​​