تلفن همراه

پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد ریال از مطالبات بازنشستگان و شاغلین شرکت مخابرات

مبلغ۳۰۰۰ میلیارد ریال از مطالبات بازنشستگان و شاغلین شرکت مخابرات حداکثرتا ۲۵ آبان پرداخت می شود .
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در جلسه ای که با حضور دکتر محمود زاده ،رییس هیات مدیره ، سلطانی ،مدیر عامل شرکت مخابرات و برخی از نمایندگان کانون بازنشستگان و شاغلین منطقه تهران ، مازندران و نمایندگان انجمن های اسلامی برگزار شد مقرر گردید پرداخت مطالبات بازنشستگان و شاغلین شرکت مخابرات بر اساس برنامه زمان بندی انجام شود .
 
بر اساس این صورتجلسه ، زمانبندی در خصوص پرداخت مطالبات بازنشستگان وشاغلین به صورت اقساط تدوین و مقررشد از برگزاری تجمعات به خصوص تجمع ۲۵ آبان ماه خودداری شود وهمچنین با همدلی و همفکری بیشتر راهکارهای عملیاتی برای پرداخت زودتر مطالبات حاصل شود .
 

​​