فناوری اطلاعات

برگی از تاریخ شفاهی ارتباطات در ایران

 
تاریخ شفاهی ارتباطات در ایران به اهتمام مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت و فناوری اطلاعات در طول ۳ سال تدوین شده است که حاصل این مجموعه ۱۰ جلد کتاب، ۲۵ مستند و ده‌ها ویدئوی کوتاه است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاریخ شفاهی ارتباطات در ایران، تجربه‌های مدیریتی و ناگفته های مدیران ارشد وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته که برای انتشار در قالب های کتاب و فیلم مستند توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات تهیه و تدوین می شود.
بر همین اساس در سه سال گذشته ۴ جلد از ۱۰ مجلد این مجموعه تهیه و منتشر شده است و بقیه آن نیز در حال گردآوری و تدوین است.
تاکنون برای تهیه تاریخ شفاهی ارتباطات در ایران ۴۵ نفر از معاونان و مدیران ارشد سال‌های گذشته وزارت ارتباطات از جمله وزرا و معاونین آنان همکاری داشته اند.
رضا رشیدی مهرآبادی، حسین شیخ عطار، کامران مجدمنش، محمد جعفر ذبیحی، محمد کریم ناصر صراف، صمد شادکام، علی اکبر بنانج، ناصر عنایتی راد و علی اکبر نصرآبادی در جلد چهارم و علی اصغر عمیدیان و محمود خسروی نیز در جلد سوم به بیان ناگفته ها و فرازهای آن زمان ارتباطات در ایران پرداختند.
جلد دوم این مجموعه نیز با فرازهایی از دانش و تجربیات مدیریتی محمدحسن انتظاری، حسین شهاب‌الدین و احمد بیدآبادی منتشر شده است.
همچنین، مرتضی نبوی، سید محمد غرضی، محمدرضا عارف، رضا تقی پور، محمدحسن نامی و نصرالله جهانگرد نیز در جلد نخست تاریخ شفاهی به بیان تجربیات و ناگفته های خود از زمان مدیریت در این حوزه پرداختند.
از امروز و هر هفته دو ویدئوی کوتاه از مجموعه تاریخ شفاهی ارتباطات منتشر خواهد شد.

​​