تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید صالح طبری توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید صالح طبری از تاریخ هشتم آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید صالح طبری با پیش شماره های 4464 الی 4469 در محدوده این مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​