تلفن همراه

تحقق برنامه های مخابرات منطقه تهران، بیانگر مدیریت منسجم و همدلی کارکنان است

thum-e619a01732788dbfbabf-dsc_6675.jpg
دهناد، نایب رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه تهران با اشاره به این مطلب افزود: سطح مطالبات و انتظارات مردم در استان تهران بسیار وسیع تر از سایر استان هاست و گستردگی جغرافیایی و اهمیت سیاسی، اجتماعی این استان، تنوع سرویس ها و کیفیت متفاوت و مطلوب تر خدمات را می طلبد.
 
 به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، دهناد، نایب رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران روز دوشنبه 22 آذر ماه، با حضور در جمع مدیران مخابرات منطقه تهران، گفت: امروز با هدف انجام گفتگوی چهره به چهره در این جلسه حاضر شدم که از نزدیک با مشکلات مخابرات استان تهران آشنا شوم تا در جلسات هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران برای رفع این مشکلات تصمیم گیری شود.
 
دهناد اقدامات انجام شده در بخش های مختلف مخابرات تهران را قابل تقدیر دانست و گفت: از مجموعه مدیران و کارکنان این استان بزرگ، انتظاری جز این نیست و در حوزه توسعه باید تجهیزات و امکانات لازم، تامین شود و در اختیار این مجموعه قرار گیرد، تا در بخش های مورد نیاز شاهد توسعه سریع تر و مطلوب تر باشیم.
 
نایب رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: با توجه به روند سریع رشد تکنولوژی و ایجاد نیازهای جدید برای مردم، باید به سمت ایجاد و توسعه زیرساخت های فنی جدید شامل ftth و vdsl و سرویس های جدید و تولید محتوای مناسب  حرکت کنیم. ضمن آنکه روند دایری ها و پشتیبانی سرویس ftth باید با استاندارد های بالاتری انجام گیرد.
 
 دهناد با ذکر این مطلب که استان تهران ظرفیت خوبی برای سرویس های جدید دارد و پتانسیل مناسبی هم از لحاظ بازار در این استان وجود دارد، افزود: باید جهت گیری، برنامه ریزی و هدف گذاری خوبی برای توسعه این سرویس ها انجام گیرد.
همچنین با توجه بیشتر به ظرفیت ها و پتانسیل و سرمایه های موجود در استان و ایجاد هم افزایی و تعامل مناسب بین عملکرد و افراد سازمان، شاهد موفقیت های بیشتر مخابرات منطقه تهران خواهیم بود.
 
نایب رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اهمیت توجه به نیروی انسانی در استان ها و استفاده بهینه از تجربه و تخصص همکاران، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران با تامین منابع و تجهیزات مورد نیاز استان ها، اختیاراتی را به آنها تفویض می کند تا با استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع موجود و تامین تجهیزات مورد نیاز، پاسخگوی نیازهای فعلی و همچنین نیازهای پرشتاب آینده باشند.

​​