تلفن همراه

مرکز مخابرات اشرفی اصفهانی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات اشرفی اصفهانی از تاریخ 24 آذر ماه آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات اشرفی اصفهانی با پیش شماره های 305 الی 3310، 3316 الی 3319، 3641 و 3687 در محدوده خیابان های پور عبدی، داورزنی، تاجری و 2 شهید به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​