تلفن همراه

مرکز مخابرات مرحوم نهری توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات مرحوم نهری از تاریخ 23 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات نهری با پیش شماره 8807 الی 8809، 8836 الی 8838، 8856 الی 8859، 8612 در محدوده خیابان صرافها کوچه های 23، 25، 29 به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​