فناوری اطلاعات

استفاده از تجربیات شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های پژوهشی

 
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حمایت از توان داخل و استفاده از تجربیات شرکتهای دانش‌بنیان داخلی حتما در پروژه‌های پژوهشی پژوهشگاه نظیر ODTN در نظر گرفته شود.
 
 وحید یزدانیان در جلسه کنترل پروژه پژوهشکده فناوری ارتباطات ضمن بررسی فرایند اجرای پروژه‌های پژوهشکده مذکور گفت: حمایت از توان داخل و استفاده از تجربیات شرکتهای دانش‌بنیان داخلی حتما در پروژه‌های پژوهشی پژوهشگاه نظیر ODTN در نظر گرفته شود.
 
وی ضمن تشکر از تلاش‌های صورت گرفته، ادامه داد: در حوزه ارتباطات زیرساختی و طراحی شبکه بر اساس فناوری‌های نوین نیز پژوهشگاه باید نقش مؤثر داشته باشد و در پروژه‌ها و برنامه‌های سال جاری تاثیر بیشتری در توسعه شبکه زیرساختی کشور به منظور ارائه خدمات بهتر به هموطنان داشته باشد.
 
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه پروژه‌های دو گروه نوری و ارتباطات ثابت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد بررسی پروژه‌های چهار گروه باقیمانده در جلسه‌ای جداگانه صورت پذیرد.
 

​​