باندپهن

مرکز مخابرات شهید فرد اسدی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید فرد اسدی از تاریخ 16 خرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید فرد اسدی با پیش شماره های 6600 الی 6609، 6615، 6619  در محدوده خیابان های طوس، دامپزشکی، استاد معین و آیت اله سعیدی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

​​