فناوری اطلاعات

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی: مصوبه شورایعالی فضای مجازی درباره حضور کودکان در اینترنت کامل اجرا نشد

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه شورایعالی فضای مجازی درباره حضور کودکان در فضای مجازی اجرایی شده است؟ گفت: بخش‌هایی از مصوبه اجرا شده اما بخش‌هایی اجرایی نشده است.
 
 
برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار برخورد با سوء‌استفاده جنسی از نوجوانان برای کسب درآمد شده اند.
 
یکی از ابعاد پیگیری این مطالبه، بررسی وضعیت تصویب دستورالعمل حضور کودکان در فضای مجازی توسط شورایعالی فضای مجازی است.
 
خبرنگار فارس این مطالبه را با مقام مسوول در مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد.
 
امیر خوراکیان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در گفت وگو با فارس، درباره اینکه سرانجام مصوبه توسط شورای عالی فضای مجازی درباره حضور کودکان در فضای مجازی و سند حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی چه شد؟ گفت: مصوبه در سال 1400 برای اجرا ابلاغ شده است.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم اکنون اجرایی شده است؟ گفت: بخش هایی از مصوبه اجرایی شده است و بخشی از آن هم اجرایی نشده است.
 
خبرنگار فارس همچنین پرسید: چه دستگاه هایی تکالیف خود را درباره این مصوبه اجرایی کرده اند و چه بخش هایی از مصوبه هم اکنون اجرایی شده است؟ که خوراکیان وعده داد به زودی در مهلت دیگری به این سوال ها پاسخ می دهد.

​​