فناوری اطلاعات

هیچ اختلالی در شبکه زیرساخت های ارتباطی کشور وجود ندارد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ اختلالی در شبکه ارتباطات زیرساخت وجود نداشته و سرویس دهی به اپراتورهای مخابراتی و ارایه دهنده های خدمات لایه دسترسی به روال عادی و معمول در جریان هست و اختلال به وجود آمد در لایه دسترسی ناشی از آتش سوزی در یکی از حوضچه های شرکت مخابرات ایران منطقه تهران می باشد.
به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران؛به علت آتش سوزی در یکی از حوضچه های ارتباطی منطقه ۸ مخابرات تهران، ارتباط مخابراتی ثابت و سیار در مناطقی از شهر، مختل شده و کارشناسان مخابراتی مشغول فعالیت به منظور رفع سریع این اختلالات هستند.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، به دنبال این اختلال، ارتباط مخابراتی ثابت و سیار ، در بخش هایی از مناطق تهران دارای اختلال برای برخی از مشتریان خانگی و تجاری است و کارشناسان مخابراتی به سرعت مشغول فعالیت به منظور رفع سریع این اختلالات ارتباطی هستند.

​​