باندپهن

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید فرد اسدی و شهید کرمی از تاریخ 30 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید فرد اسدی با پیش شماره 6600 الی 6609، 6615، 6619 در محدوده بلوارسهرورد، خوشرو، نوری نیاکی، آیت ا.. سعیدی، محمدعلی جناح، کارون، شهیدان و ستایش و در مرکز مخابرات شهید کرمی با پیش شماره های 6620 الی 6624، 6629 الی 6632، 6613، 6614 در محدوده خیابان های بهشتی، طالقانی، بافان و حیدری شمالی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

​​