آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان تامین تصاویر ماهوره‌ای و ایستگاه دریافت تصویر از ماهواره بومی

سازمان فضایی ایران در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی با موضوع تامین تصاویر ماهوره ای و ایستگاه دریافت تصویر از ماهواره بومی به شماره 2001004068000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
 
گاهشمار:
 
تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 1401/8/4
مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 12روز شنبه مورخ 1401/8/14
مهلت ارسال پاسخ استعلام: تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1401/8/28
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید سلطانی، شماره34
تلفن: 31-22029729

​​