باندپهن

۳ مرکز مخابراتی تهران توسعه می یاب

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید عاطف، مرحوم نهری و پیام نور از تاریخ ۲۲ آبان ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴، ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸، ۷۷۲۹،۷۶۷۰، ۷۶۷۱، ۷۷۷۶  در محدوده خیابان های ۲۰۲ شرقی، سجده ای، ۱۹۶ شرقی و بلوار پروین و در مرکز مخابرات مرحوم نهری با پیش شماره های ۸۸۰۷ الی ۸۸۰۹، ۸۸۳۶ الی ۸۸۳۸، ۸۸۵۶ الی ۸۸۵۹، ۸۶۱۲، ۸۸۶۸، ۸۸۶۹ در محدوده خیابان های توحید۱ و ۲،رامشه و گلها به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش، با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات پیام نور از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می شود.

​​