باندپهن

ملک جعفریان: بهبود عملکرد مخابرات تهران نقش مهمی درعملکرد سایر مناطق مخابراتی کشور دارد

مدیر مخابرات منطقه تهران در نشست هم اندیشی و تقدیر از فعالان عرصه ارتباطات اظهار داشت: شاخص های عملکرد مخابرات منطفه تهران، نقش مهمی درعملکرد سایر مناطق وبرقراری ارتباطات کشوری ایفا می کند.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، ملک جعفریان به عنوان مدیر مخابرات منطقه تهران که یکی از استان های برتر در ارزیابی عملکرد انتخاب شد، وی افزود: باتوجه به وسعت خدمات و اهمیت خاص منطقه تهران از لحاظ کمی و کیفی از سال ۹۷ پایش داخلی عملکرد منطقه آغاز شد و ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تلفن مشغول به کار در استان تهران وجود دارد که در ۷ منطقه مخابراتی تهران، تقسیم شده است.
 
وی افزود، پایش مناطق ۷ گانه مخابراتی، جلسه لاوصولی بر مناطق و در سطح روسای مراکز، بازدید از مراکز مخابراتی از جلسه فعالیت هایی است که برای کنترل تمرکز فعالیت ها در سطح مخابرات منطقه تهران انجام می شود.
 
مدیر مخابرات منطقه منطقه تهران گفت: هر دو هفته یکبار این پایش به صورت کلی در هر یک از ۷ منطقه مخابراتی استان تهران انجام می شود.
وی افزود: کنترل پروژه ی مناطق در حوزه ی مختلف پایش اجرای فیبر BTS ها، کنترل و پایش لاوصولی های سنواتی و پایش در آمد، هزینه مناطق و مخابراتی به منظور تضمین درآمد نهایی، از برنامه هایی است که به صورت مستمر در استان تهران صورت می گیرد.

​​