فناوری اطلاعات

مرکز ملی فضای مجازی متولی امنیت سایبری شد

منبع: آی‌تی‌من
با انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف امنیت فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده است.
 
 
 
رییس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحهبرنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئتدولت به زودی از سوی دولت به مجلس ارایه شود.
 
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگیو اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.
 
در همین راستا تکالیف شورای عالی فضای مجازی در این برنامه به شرح زیر اعلام شده است:
 
* در مواردی که شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های اجرایی را به تهیهبرنامه اجرایی ملزم می‌کنند دستگاه‌های مزبور موظفند برنامه‌های مورد اشاره را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مرکز مزبور پس از تأیید آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.
 
* مسوولیت انطباق تصمیمات و اقدامات اجرایی با مصوبات شورایعالی فضای مجازی کشور بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
 
* فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملیفضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه‌های هماهنگ کننده مذکور در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ شورای عالی فضای مجازی کشور و سازمان پدافند غیر عامل کشور در مأموریت‌های مرتبط با امنیت فضایمجازی کشور در کنترل عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار می‌گیرند.
 
* در تصمیم‌گیرهای مرتبط با ایجاد ادغام تلفیق یا تفکیک سازمان‌هاو تنظیم گران بخشی و ملی در حوزه فضای مجازی در مراجع تصمیمگیری از رییس مرکز ملی فضای مجازی با حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

​​