ضوابط موافقتنامه سطح خدمات پستی ابلاغ شد

 
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره "ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات پستی" به اپراتورهای پستی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این مصوبه که با هدف تضمین کیفیت خدمات و هزینه عدم اجرای تعهدات در شبکه‌های پستی و رعایت حقوق مشتریان در اردیبهشت سال جاری تصویب شده بود با امضای دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اجرا به شرکتهای ملی پست جمهوری اسلامی ایران، پست پیشگامان بادپا و پست اول فاخر ایرانیان ابلاغ شد.
تعهدات خدمات پایه و غیر پایه پستی ثبتی داخله و خارجه، غرامت تاخیر در توزیع، آسیب دیدگی یا مفقودی، ساز و کارهای پرداخت جریمه از موضوعاتی است که در این مصوبه پیش‌بینی شده است.
براساس مصوبه ۳۱۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی موظف هستند همزمان با شروع ارایه خدمات، سامانه‌ای برای اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت شامل مدت زمان سیر مرسوله، غرامت، نحوه پیگیری و ثبت شکایات برای خدماتی که در موافقتنامه سطح سرویس (SLA) با مشتری درج شده است، راه‌اندازی کنند.
موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA)، موافقتنامه‌ای است که بین دارنده پروانه و مشتری به منظور تضمین پارامترهای کیفیت خدمات تعیین شده شامل کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه‌گیری، تخطی از سطح خدمات و ضمانت نامه‌های اجرایی تنظیم می‌شود و مسئولیت اجرای آن به عهده دارنده پروانه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/125136/

Code: 125136