توسعه در مرکز مخابرات شهرک دانش

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات شهرک دانش از تاریخ 12 مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهرک دانش از ساعت 24 به مدت 6 ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/129070/

Code: 129070