بستن صفر دوم تلفن ثابت در صورت عدم نیاز

مشتریان تلفن ثابت در صورت عدم نیاز به برقراری تماس بین الملل نسبت به بستن صفر دوم خطوط تلفن خود اقدام نمایند.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، شهروندان و مشتریان تلفن ثابت، در صورت عدم نياز به برقراری ارتباط و مكالمه بين الملل و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، می توانند از طریق صفحه " مخابرات من " در سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir   و یا مراجعه به نزديك ترين امور مشتريان مراکز مخابراتی، نسبت به ارایه درخواست بستن صفر بين الملل تلفن ثابت خود اقدام کنند.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/129630/

Code: 129630