تلفن همراه

دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران براساس وضعیت رنگ بندی کرونای استانها

 
 
با توجه به شیوع موج چهارم ویروس کرونا ، طرح دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران براساس وضعیت رنگ بندی کرونای استانها تغییر یافته است .
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، طرح دورکاری این شرکت با هدف پیشگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال، براساس وضعیت رنگ بندی کرونای استانها تغییر یافته است .بر اساس این گزارش، مناطق مخابراتی متناسب با  رنگ بندی استان ، نسبت به تنظیم برنامه ی دور کاری و حضور همکاران در ادارات به شرح جدول زیر اقدام میکنند. این طرح با نظر وتأیید مدیران مناطق اجرا می شود.
 
طبق این گزارش برنامه دورکاری اعلام شده  تا زمان تغییر جدول رنگ بندی و اعلام وضعیت جدید از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجرا خواهد شد.
 
مشاغل نوبت کاری ، خاص ومشاغلی که بطور مستقیم با ارباب رجوع در ارتباط هستند با نظر مدیران مناطق برنامه دورکاری خود را تنظیم و اجرا کنند.
 

​​