تلفن همراه

سهم هزینه ارتباطات از هزینه کل خانوار روستایی چقدر است؟

منبع: تسنیم
 
بررسی سهم هزینه ارتباطات از هزینه کل یک خانوار روستایی در استان های مختلف در سال۹۸ نشان می دهد که استان های بوشهر (۳.۵درصد) بالاترین سهم و استان های گیلان, اردبیل و آذربایجان شرقی(هر سه) با ۱.۷ درصد کمترین سهم را داشتند.
 
مطابق آمارهای مرکز آمار وزارت کار درباره هزینه های ارتباطات در سبد هزینه های خانوار نشان می دهد که سهم هزینه " خدمات پستی" و نیز هزینه " تجهیزات تلفن و تلفکس" در سال98 نسبت به سال97 هیچ تغییری نداشته است.
 
 لازم به ذکر است " هزینه خدمات پستی" مربوط به هزینه مرسولات پستی و هزینه " " تجهیزات تلفن و تلفنکس" اغلب مربوط به خرید گوشی تلفن ثابت، تلفن همراه دستگاه فلکس و... می باشد.
 
 سهم هزینه " خدمات تلفن و فکس" درسال98 با کاهش 0.2 درصد نسبت به سال 97 برخورداربوده است. به طوریکه این سهم از 2.1 درصد در سال 97 به 1.9 درصد در سال 98 رسیده است. هزینه " خدمات تلفن و فکس" مربوط به خدمات ارتباط اینترنتی, خرید سیم کارت تلفن همراه, مکالمات تلفنی توسط خطوط شخصی یا عمومی و... می باشد.
 
 همچنین در سال 98، هزینه" خدمات پستی""تجهیزات تلفن و تلفکس" " خدمات تلفن و فکس" نسبت به سال 97 به ترتیب به میزان 112.5 درصد،40.7 درصد و 12.5 درصد افزایش داشته اند.
 
بررسی سهم هزینه ارتباطات از هزینه کل یک خانوار روستایی در استان های مختلف در سال98 نشان می دهد که استان های بوشهر (3.5درصد) , سمنان (3.2 درصد) و هرمزگان(3.1 درصد)بالاترین سهم و استان های گیلان, اردبیل و آذربایجان شرقی(هر سه) یا 1.7 درصد کمترین سهم مذکور را به خود اختصاص داده اند. لازم به ذکر است در سال 98, سهم هزینه ارتباطات از هزینه کل در خانوارهای روستایی 13 استان کشور بیشتر از سهم کشوری (2.3 درصد) می باشد.
 
بررسی سهم مذکور طی سال های 97تا98 در سطح خانوارهای روستایی استان های کشور نشان می دهد که این سهم در سال98 در اکثر استان ها به ( استثنای استان های بوشهر, هرمزگان,سمنان, خوزستان,فارس,کردستان, اصفهان, کرمان و خراسان رضوی) که روند افزایشی داشته نسبت به سال 97 کاهش یافته است. قابل ذکر است که سهم مذکور در خانوارهای روستایی استان های زنجان, قزوین, یزد و گلستان هیچ تغییری نکرده است.
 

​​