تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید فرد اسدی و خاتون آباد پاکدشت از تاریخ 12 تیر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید فرد اسدی با پیش شماره های 6600 الی 6609، 6615، 6619 در محدوده خیابان های شادمان، آزادی، بهبودی، یادگار به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات خاتون آباد پاکدشت با        پیش شماره 3646 در محدوده شهرستان پاکدشت و شهر خاتون آباد به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​