قانون گذاری اتحادیه اروپایی برای پرواز پهپادها

منبع: فارس
کمیسیون اروپایی وابسته به اتحادیه اروپا در حال قانون گذاری در زمینه پرواز پهپادهاست تا با توجه به کثرت این پرنده‌ها از وقوع مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
نسخه اولیه این قوانین در دست تهیه است و احتمالا تکمیل و اجرایی شدن آنها تا سال 2019 به طول می انجامد تا پرواز پهپادهای تجاری در قاره اروپا سر و شکل منظم تری پیدا کند.
 
ویولتا بالک وزیر امور حمل و نقل اتحادیه اروپا در این مورد گفته است: پهپاد یعنی نوآوری، خدمات جدید برای شهروندان، مدل های تازه کسب و کار و پتانسیلی عظیم برای رشد اقتصادی. ما قصد داریم اتحادیه اروپایی را به نیروی پیش برنده این جریان مبدل کنیم و ارائه خدمات ایمن با پهپادها بازاری مناسب در این زمینه تا سال 2019 برایمان ایجاد می کند.
 
وی افزوده که اتحادیه اروپایی امیدوار به ایفای نقش پیشرو در این بازار در حال توسعه است و امیدوار است بخش های اقتصادی از مزایای آن بهره مند شوند. بخش اصلی این قانون ایجاد یک سیستم مرکزی مدیریت ترافیک هوایی است که دسترسی به اطلاعات پرواز پهپادها را تسهیل کرده و از برخورد و تصادم آنها با یکدیگر جلوگیری می کند.
 
مذاکرات اولیه در این زمینه بین پارلمان های اروپایی و 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی آغاز شده و قرار است توافق های کلیدی در این زمینه تا قبل از پایان سال 2017 حاصل شود.
 
ارزش تجاری بازار پهپادها تا چند سال آینده بالغ بر 127 میلیارد یورو پیش بینی شده است. قوانین اتحادیه اروپایی هم تنها پهپادهایی که بیش از 150 کیلوگرم وزن داشته باشند را در برمی گیرد.

URL: https://www.ictna.ir/id/083683/

Code: 083683