تلفن همراه

رضوانی پاسخ داد

اپراتورهاي سرويسهاي ارتباطي چگونه ارزيابي ميشوند؟

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري شاخص‌هاي ارزيابي ساليانه عملكرد اپراتورهاي سرويسهاي ارتباطي در سال 92 را اعلام كرد.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، حسن رضواني گفت: ارتقاء كيفيت و كميت شبكه ارتباطي، افزايش رضايت مشتري، ايجاد بستري به منظور رشد توانمنديها و قابليتهاي اپراتور، بررسي وضعيت امكانات و استفاده از استانداردهاي ملي و بين‌المللي، رعايت مفاد پروانه‌هاي اعطائي و مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، نحوه تعامل اپراتور و ارزيابي عملكرد فني، حقوقي، مالي و اداري اپراتورها در چارچوب اصول رگولاتوري از متغيرهائي است كه اپراتورهاي سرويسهاي ارتباطي براساس آن ارزيابي مي‌شوند.
 
وي درباره رويكرد رگولاتوري در ارزيابي اپراتورها افزود: رويكرد رگولاتوري در اين زمينه، جاري‌سازي و بازنگري توانمنديهاي اپراتور است و شاخصهاي اعلام شده در چارچوب معيارهاي رهبري و مديريت سازماني، فرايندهاي سازماني، منابع و مشاركتها و منابع انساني مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج حاصل از آن با معيارهاي نتايج مشتري، نتايج جامعه و نتايج كليدي عملكرد، امتيازدهي مي‌شود.
 
رضواني اظهار كرد: به منظور اطلاع اپراتورها، مدل ارزيابي ارائه‌كنندگان خدمات سرويسهاي ارتباطي شامل خدمات تلفن ثابت، سيار و پستي و الگوي مربوط به آن در پورتال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي در بخش معرفي سازمان، معاونت نظارت و اعمال مقررات، دفتر نظارت بر سرويسهاي ارتباطي، نظارت بر اتصال متقابل و ارزيابي عملكرد بارگذاري شده است.
 
نتايج ارزيابي اپراتورهاي ارائه‌دهنده خدمات سرويسهاي ارتباطي در چهارمين جشنواره فاوا در ارديبهشت 93 اعلام مي‌شود.

​​