فناوری اطلاعات

جلسه ارزیابی چگونگی وضعیت پیشرفت پروژه‌های دولت الکترونیکی

 
در نشستی با حضور رییس سازمان فناوری اطلاعات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، چگونگی پیشرفت پروژه‌های دولت الکترونیکی مورد رصد و پیمایش قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در نشستی که با حضور محمدخوانساری و رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، چگونگی پیشرفت پروژه‌های دولت، وضعیت پیشرفت پنج پروژه اصلی و کلیدی معاونت دولت الکترونیکی شامل ارزیابی و نظارت بر خدمات دولت الکترونیکی، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و ابردولت الکترونیکی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
 خوانساری در این نشست بر توسعه و تکمیل هر چه بیشتر زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به منظور تسهیل‌گری در ارایه خدمات به سایر دستگاه‌ها و در نهایت مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی تاکید کرد.وی ایجاد انگیزه از طریق طراحی مدل اقتصادی به صرفه برای ورود بخش خصوصی را اولویتی عنوان کرد که باعث سهولت در ایجاد مسیر مناسب برای استفاده از خدمات دولت الکترونیکی می‌شود.
ایجاد زمینه‌های لازم به منظور همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد اهداف پروژه‌های دولت الکترونیکی از طریق دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و اخذ نظرات شورا در این حوزه از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

​​