550 هزار شماره تلفن در استان تهران دایر شد

بالغ بر 550 هزار شماره تلفن ثابت در سال 92 در استان تهران دایر شد.
 
 
با احتساب 550 هزار شماره تلفن جدید در سال 92 در استان تهران، ظرفیت تلفنهای مشغول به کار در این استان به 7 میلیون و 563 هزار شماره رسید.
 
هم اکنون ضریب نفوذ تلفن در استان تهران 50.12 درصد و در شهر تهران به 62.87 درصد رسیده است.
 
همچنین تعداد تلفن های همگانی مشغول به کار در این استان 36 هزار و 301 دستگاه است و تعداد 335 دفتر ICT روستایی در استان تهران دایر شده است.
 
هم اکنون یک هزار و 191 روستا در استان تهران دارای ارتباط تلفنی است.

URL: https://www.ictna.ir/id/061765/

Code: 061765