آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مصوبه دولت در خصوص حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی مجددا در هیئت دولت اصلاح شد

 
هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت و همچنین حق الامتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل را اصلاح کرد.
 
به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه صبح چهارشنبه خود به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، با هدف تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی موجود در مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور را به تصویب رساند.
 
بر این اساس، مبالغ جریمه مربوط به تخلفات عدم ثبت و یا ثبت نادرست اطلاعات ایستگاه ماهواره ای و نیز تداخل فرکانسی ایستگاه زمینی ماهواره بر روی ایستگاه های زمینی یا سایر ایستگاه‌های زمینی ماهواره، در سال‌های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری با تصویب وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی آمار ایران اعلام می شود، قابل تعدیل است.
 
هیات وزیران همچنین به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی در مصوبه مربوط به تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل، آن را اصلاح کرد.
 
به موجب اصلاح مصوبه فوق، مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل و حق السهم دولت در سال های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می شود، قابل تعدیل خواهد بود.

​​