تمدید دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران

با توجه به خطر افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا ، طرح دورکاری برای 30 درصد کارکنان ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران تا 31 فروردین 1400 تمدید شد .
 
به گزارش ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران، طرح دورکاری این شرکت با هدف پیشگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال, تا31 فروردین 1400 به شرط حداکثر 30 درصد کارکنان دورکار ، تمدید ومیزان دورکاری تا سقف تعیین شده با نظر مدیر مربوطه اجرا می شود. همچنین ساعت کار ادارات شرکت مخابرات ایران نیز از 8 الی 15 است.
 
بر اساس این خبر، مناطقی که از سوی استانداری مربوطه ضوابطی برای ساعت کار و دورکاری تعیین شده، می توانند بر اساس همان بخشنامه اقدام کنند.

URL: https://www.ictna.ir/id/122096/

Code: 122096